Kansliet är bemannat tis-fre kl 10-15. Övrig tid telefonsvarare 08-555 963 50 eller e-post

Verksamhetsplan


Verksamhetsplan 2016

Svenska Konstnärsförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för aktiva konstnärer. Förbundet är en ideell förening och religiöst och partipolitiskt obundet.
Den allmänna inriktningen under 2016 skall vara att fortsätta lägga allt mer arbete på att utveckla och stärka regionernas arbete samt att förbättra och förenkla vår organisation. De konkreta målen syftar till detta.

Regionernas arbete
Det är angeläget att fortsätta arbetet med att stärka organisationen i samtliga regioner och utveckla kontakten mellan regionerna samt att uppmuntra medlemmarna att samordna sig i olika distrikt med kontaktpersoner över hela landet.
Mål: att ge stöd så att verksamhet kan skapas i region Mitt och att det under 2016 finns livskraftiga styrelser i varje region
Mål: att regionernas styrelser uppmuntrar initiativ till distrikt och lokala arbetsgrupper samt utse kontaktpersoner för dessa.
Mål: att varje region vid minst ett tillfälle anordnar gemensamma utställningar och medlemsmingel eller annan medlemsvårdande verksamhet såsom föreläsningar och studiebesök.
Mål: att stimulera varje region att arbeta med medlemsvärvning och information och redovisa arbetet.

Administration och ekonomi
För att arbetet inom SK ska flyta på ett bra sätt är det viktigt att våra administrativa rutiner fungerar friktionsfritt.
Mål: att medlemsregistret fungerar så att utsedda personer efter en beställning av ett utdrag ska få listan inom två dagar.
Mål: att planeringen för utskick och påminnelser av medlemsavgifter är klara i juni 2016.
Mål: att e-postadresserna alltid är uppdaterade och att de som saknar e-postadresser stimuleras att skaffa med motiveringen att sänka SK:s administrativa kostnader.
Mål: att presentera en ekonomisk rapport varje kvartal
Mål: att betala ut medlen till regionerna två gånger per år, senast den 30 april och den 30 november.

Allmänt kulturpolitiskt arbete
Det kulturpolitiska arbetet inbegriper bevakning och i förekommande fall uppvaktningar och annan form av kontakt med olika myndigheter inom konstens område i frågor som är aktuella. Möten och diskussioner med Kulturdepartementet, Statens kulturråd och Konstnärsnämnden är exempel på sådana
Mål: att SK följer den kulturpolitiska debatten med särskild tyngdpunkt på konstnärernas arbetssituation.
Mål: att SK aktivt deltar i de kulturpolitiska utredningar SK inbjuds att delta i.

Bildupphovsrätt
Samarbetet med Bildupphovsrätt i Sverige fortsätter. Vi strävar efter att i samarbete med Bildupphovsrätt vidareutveckla den individuella visningsersättningen, IV-ersättningen, så att den omfattar fler konstnärer och även omfattar konst som finns i religiösa lokaler, hos bostadsbolag, på offentliga platser etc.
Mål: att SK deltar i arbetet med Bildupphovsrätt genom den representation de nya stadgarna kräver
Mål: att SK regelbundet deltar i de sammanträden som Bildupphovsrätt har och framför SK:s åsikter
Mål: att varje region stimulerar medlemmar att bli medlemmar i Bildupphovsrätt.
Mål: att nya medlemmar automatiskt erbjuds att bli medlemmar i Bildupphovsrätt

Samarbete med andra organisationer
Vi ska vidga dialogen med andra konstnärsorganisationer. Regionala samarbeten pågår men måste stärkas.
Mål: att SK påbörjar samtal med KRO, KIF, Skulptörförbundet och Svenska Tecknare om möjliga samarbetsfrågor.

Utställningsverksamhet
Att ställa ut gemensamt med konstnärskollegor är ett starkt önskemål från hela medlemskåren. Samarbetet med attraktiva redan etablerade gallerier i landet är en bra grund för att ge medlemmarna denna möjlighet.
Mål: att varje region tecknar avtal med gallerier i regionen.
Mål: att det under året anordnas minst en medlemsutställning i varje region.
Mål: att genom information på hemsidan och sociala medier uppmuntra medlemmar att gå samman för gemensamma utställningar.

SK:s webbplats och information
Kontinuerlig information till medlemmarna är ett nödvändigt och viktigt inslag i medlemsvården liksom att alltid ha uppdaterat övrigt informationsmaterial. Webbplatsen är medlemmarnas ansikte utåt och ska uppdateras kontinuerligt. SK Art Gallery är vårt instrument för att synliggöra och marknadsföra medlemmar som även erbjuds en gratis startsida. Visionen är att samtliga medlemmar ska delta med en presentation på hemsidan.
Mål: att minst 80 % av SK:s medlemmar är representerade i Art Gallery.
Mål: att utveckla en form för att Art Gallery presenteras regionvis
Mål: att Regionernas hemsidor är uppdaterade och lättillgängliga.
Mål: att Hemsidan uppdateras regelbundet, minst en gång i veckan.
Mål: att ge ut ett informationsblad efter varje styrelsemöte
Mål: att utarbeta förslag till hur arbetet i sociala medier, främst Facebook och Instagram ska bedrivas
Mål: att erbjuda hemsidan för annonser

Bildkonstnären
Bildkonstnären är ett viktigt instrument och vår strävan är att bredda innehållet för en större kulturpublik. Medlemmar har möjlighet att utan kostnad medverka i tidningen med en presentation i ord och bild. SK är medlem i Sveriges Kulturtidskrifter.
Mål: att i varje nummer ha en artikel med allmänt kulturpolitiskt innehåll.
Mål: att informera på hemsidan om att medlemmar får 30 % av annonspriset, vid första publiceringen, som ersättning för att skaffa annonsörer i tidningen. Detsamma gäller även för egna annonser.
Mål: att få samtliga SK-gallerier att annonsera i Bildkonstnären till ett rabatterat pris på
30 % vid första införandet.

Information och medlemmar
Fler medlemmar skapar ett starkare SK och ger oss större möjligheter att utöka vår verksamhet. Hela vår ekonomi bygger på medlemsintäkter och på intäkter från Bildupphovsrätt samt en liten del på annonser i Bildkonstnären. Våra viktigaste medlemsvärvare är vi själva. Möten, utställningar och mässor ger kontaktytor.
Vårt informationsmaterial, liksom tidningen Bildkonstnären, är bra instrument för att bredda
intresset för att värvanya medlemmar till förbundet
Mål: att kontinuerligt förse SK-gallerier med informationsmaterial
Mål: att varje region har en aktuell plan för medlemsrekrytering
Mål: att varje region rekryterat minst 10 nya medlemmar.
Mål: att kontakta dem som inte betalar eller av andra skäl vill lämna SK.
Mål: att varje mötestillfällen i förbundsstyrelse och regionstyrelser ägnas åt frågor om information och medlemsvärvning.
Mål: att senast februari månads utgång skapat rutiner för svar till sökande och antagna medlemmar.
Mål: att ha senast februari månads utgång ha informerat om att intagning av medlemmar sker varje gång förbundsstyrelsen sammanträder


Svenska Konstnärsförbundet

Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

08-555 96 350
0760-09 04 19
info@konstnarsforbundet.se

Kansliet
Kansliet är bemannat
tisdag - fredag kl 10-15

ArtGallery
SK:s webbredaktör arbetar på tisdagar
webb@konstnarsforbundet.se
 
Styrelsen
Läs mer ››

Bildkonstnaren2 2017

Bildkonstnären 2, 2017
Omslag: Sommarbukett av Josef Pinter
Foto: Josef Pinter